Blog Archives

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อุดรรักษ์ คำลุน บทความวิจัย 2 ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ บทความวิจัย 3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และบทเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะ กิตติยา อุดน้อย, สังคม ภูมิพันธุ์, ประมวล โสภาพร บทความวิทยานิพนธ์ 4 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เกริก ท่วมกลาง , สำเริง บุญเรืองรัตน์

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 0501702 : การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา อนันต์ ศรีอำไพ บทความวิจัย 2 การศึกษาความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิกุลศิลป์ งามสูงเนิน , เพ็ญ วังหน้า บทความวิจัย 3 การพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554) ฉลาด จันทรสมบัติ ,พิสิฏฐ์ บุญไชย , ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม:คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นิรัชกร ทองน้อย, ฉลาด จันทรสมบัติ บทความทั่วไป 2 การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กาญจน์ เรืองมนตรี, ธรินธร นามวรรณ บทความวิจัย 3 อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554 -2563) สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ปีที่แล้วเสร็จ: ปี พ.ศ. 2554 ธนกร เชื้อจำารูญ, ศิริ ถีอาสนา, สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ บทความวิทยานิพนธ์

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2554

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่ : ทางรอดหรือทางเลือก สุวิทย์ ยอดสละ บทความทั่วไป 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ วรรณภา นันทะแสง, พิศมัย ศรีอำาไพ, นิภาพร ชุติมันต์ บทความวิทยานิพนธ์ 3 การรับรู้และ ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันสังคม อัตราเงินสมทบที่สามารถจ่ายได้ และการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการประกันสังคม กับประโยชน์ทดแทนที่คาดหวัง ของแรงงานนอกระบบ เอื้อมพร ศิริรัตน์, ณรงค์ กุลนิเทศ,

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 Teaching the Internet Generation Zachary Kert Laan บทความวิจัย 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุนศูนย์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่งทิพย์ สิงพร, ทิฆัมพร ปัสสาโก, วราภรณ์ เหลี่ยมไธสง บทความวิจัย 3 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สมบัติท้าย เรือคำา, รังสรรค์

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2554

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 E-Learning Effects on Learning Quality: a Case Study of Iranian Students. Frahang Jaryani, Shamsul Sahibudin, Mazdak Zamani, Maslin Masrom & Samaneh Salehy บทความวิจัย 2 การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กาญจน์ เรืองมนตรี, ธรินธร นามวรรณ บทความวิจัย

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการควบคุม โดยรูปแบบของแผนการบริหารการเรียนรู้ ไปยังศูนย์กลาง นิสิต, นักศึกษา ในวิชาธรณีวิทยา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ธนสกุล สันติบุญ บทความวิจัย 2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน ฉลาด จันทรสมบัติ, พิสิฏฐ์ บุญไชย, ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ และทานตะวัน สิงห์แก้ว บทความวิจัย 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภรา เจริญภูมิ บทความวิทยานิพนธ์ 4 บุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ศรีพงศ์

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า] 1 รูปแบบการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ กัลยาณี ธรรมจารีย์ บทความวิจัย 2 อิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน ชีวิต สารพัตร บทความวิจัย 3 การเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการกับแบบปกติ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 บุญศรี ใหม่คาม บทความวิจัย 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิริกาญจน์ ไกรบำารุง บทความวิจัย 5 ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน บทความวิจัย

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2553

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ปก , ส่วนหน้า] 1 นักศึกษาชาวเวียดนามมีการเรียนรู้อย่างไร ในการใช้วิธีการในกระบวนการเรียนการสอนในออสเตรเลีย? เกา ทาน นูเยน บทความวิจัย 2 การสำารวจการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลย่อยโดยครูผู้สอนและความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มาเลค โมฮัมหมัด กาดิมิ โมวาดัม, ฟูซิ ฮอสเซนิ ทานาทาเบ บทความวิจัย 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร สราวุฒิ ปุริสา, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, อนันต์ ศรีอำาไพ บทความวิทยานิพนธ์ 4 ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ประชาชนไทย

Posted in วารสาร

วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท Download [รวมเล่ม, ส่วนหน้า] 1 Designing Curriculum for Technical Degree Courses : a General Perspective Sukanta Kumar Naskar บทความวิจัย 2 E-Learning Effects on Learning Quality: a Case Study of Iranian Students Frahang Jaryani, Shamsul Sahibudin, Mazdak Zamani,

Tagged with: , ,
Posted in วารสาร