วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อุดรรักษ์ คำลุน บทความวิจัย
2 ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ บทความวิจัย
3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และบทเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะ กิตติยา อุดน้อย, สังคม ภูมิพันธุ์, ประมวล โสภาพร บทความวิทยานิพนธ์
4 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เกริก ท่วมกลาง , สำเริง บุญเรืองรัตน์ , วิเชียร ชิวพิมาย, สุภัทรา เอื้อวงศ์ บทความวิทยานิพนธ์
5 การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มต่อความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่าง ทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบเผชิญความจริงกับทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบเกสตัลท์ ถนอมจิต คงพลูเพิ่ม, พนม ลิ้มอารีย์, รังสรรค์ โฉมยา บทความวิทยานิพนธ์
6 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานโรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 นพพร แก้วทอง , ปรีชา อ่วมปัญญา บทความวิทยานิพนธ์
7 รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พระครูใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ (บุญวงศ์) บทความวิทยานิพนธ์
8 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง , สุนทรพจน์ ดำรงพานิชย์ บทความวิทยานิพนธ์
9 บุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ศรีพงศ์ บุตรงามดี บทความวิทยานิพนธ์
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เรื ่องการวาดภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบซินเนคติกส์และรูปแบบซิปปา สายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์, จิระพร ชะโน , สังเวียน ปินะกาลัง บทความวิทยานิพนธ์
11 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ธงชาติ วงษ์สวรรค์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ บทความวิทยานิพนธ์
12 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ : ผู้เขียน
สุภาวดี อุตรมาตย์ , ฉลาด จันทรสมบัติ : ผู้วิจารณ์หนังสือ
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร