วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 0501702 : การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา อนันต์ ศรีอำไพ บทความวิจัย
2 การศึกษาความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิกุลศิลป์ งามสูงเนิน , เพ็ญ วังหน้า บทความวิจัย
3 การพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554) ฉลาด จันทรสมบัติ ,พิสิฏฐ์ บุญไชย , ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ , สุรเชต น้อยฤทธิ์, ประจักษ์ อาษาธง, ทานตะวัน สิงห์แก้ว บทความวิจัย
4 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบแผนผังความคิด กฤษณา ศิลปะนรเศรษฐ์ , วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ , ลักขณา สริวัฒน์ บทความวิทยานิพนธ์
5 เจตคติและความคาดหวังของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดือนเพ็ญ วิโทจิตร , วินัย ผลเจริญ , นิภาพร ชุติมันต์ บทความวิทยานิพนธ์
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทิพย์กมล สนสมบัติ , เผชิญ กิจระการ , รังสรรค์ โฉมยา บทความวิทยานิพนธ์
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา จุฑามาศ อนันเต่า, นิราศ จันทรจิตร , ไพบูลย์ บุญไชย บทความวิทยานิพนธ์
8 การพัฒนาชุดระบำานาฏลีลาบูชาพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัชรียา ทองนพเก้า, นิราศ จันทรจิตร , ไพบูลย์ บุญไชย บทความวิทยานิพนธ์
9 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT วัชราภรณ์ รินโพธิ์สาน , นิราศ จันทรจิตร, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ บทความวิทยานิพนธ์
10 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก วิไลวรรณ อุ่นจันทร์ , นิราศ จันทรจิตร , ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ บทความวิทยานิพนธ์
11 การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สุณัฐวิทย์ สัตยะมุข , นิราศ จันทรจิตร , ศิริศักดิ์ จันฤาไชย บทความวิทยานิพนธ์
12 เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ : ผู้เขียน
พายุพงศ์ พายุหะ , ฉลาด จันทรสมบัติ : ผู้วิจารณ์หนังสือ
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร