วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม:คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นิรัชกร ทองน้อย, ฉลาด จันทรสมบัติ บทความทั่วไป
2 การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กาญจน์ เรืองมนตรี, ธรินธร นามวรรณ บทความวิจัย
3 อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554 -2563) สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ปีที่แล้วเสร็จ: ปี พ.ศ. 2554 ธนกร เชื้อจำารูญ, ศิริ ถีอาสนา, สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ บทความวิทยานิพนธ์
4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม อำเภอกระสัง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ดวงพร สุมะณีย์, สุนทร โคตรบรรเทา, นิวัฒน์ กัลยพฤกษ์ บทความวิทยานิพนธ์
5 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พนัส ด้วงเอก, สุนทร โคตรบรรเทา, ปรานีพัน จารุวัฒนพันธ์ บทความวิทยานิพนธ์
6 ความต้องการการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โสภณ ชุมพลศักดิ์, สุนทร โคตรบรรเทา, ปรานีพัน จารุวัฒนพันธ์ บทความวิทยานิพนธ์
7 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมัลติมีเดียด้วยเทคนิคสถานการณ์จำาลองวิชาระบบไอซีที พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ปรางทิพย์ เสยกระโทก, นพมาศสิริ วงศ์บา บทความวิทยานิพนธ์
8 การพัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ สำาหรับนักศึกษาจีน ลู่ เซิน บทความวิทยานิพนธ์
9 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการออกกำาลังกายและอัตมโนทัศน์ ระหว่างผู้ที่มาออกกำาลังกายในฟิตเนส คลับ และลานกีฬา ในจังหวัดมหาสารคาม ชาติเก่ง ทองเกลียว, ศิริศักดิ์, จันฤาไชย, วิโรจน์ มุทุกันต์ บทความวิทยานิพนธ์
10 การบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 นฤมล ดวงแสง,สมาน อัศวภูมิ, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ บทความวิทยานิพนธ์
11 กลยุทธ์การบริหารคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พงษ์ศักดิ์ สุขพิทักษ์, ทองใบ สุดชารี, บุญชม ศรีสะอาด บทความวิทยานิพนธ์
12 การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำาคัญสู่ความสำาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ : ผู้เขียนและบรรณาธิการ
นิรัชกร ทองน้อย, ฉลาด จันทรสมบัติ : วิจารณ์หนังสือ
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร