วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2554

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่ : ทางรอดหรือทางเลือก สุวิทย์ ยอดสละ บทความทั่วไป
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ วรรณภา นันทะแสง, พิศมัย ศรีอำาไพ, นิภาพร ชุติมันต์ บทความวิทยานิพนธ์
3 การรับรู้และ ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันสังคม อัตราเงินสมทบที่สามารถจ่ายได้ และการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการประกันสังคม กับประโยชน์ทดแทนที่คาดหวัง ของแรงงานนอกระบบ เอื้อมพร ศิริรัตน์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ฤาเดช เกิดวิชัย บทความวิทยานิพนธ์
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เอื้ออัมพร ทิพยทิฆัมพร บทความวิทยานิพนธ์
5 การพัฒนาหลักสูตร การฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปณัฏฐา ศรเดช, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, สุนทร บำาเรอราช บทความวิทยานิพนธ์
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเวลา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำานวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ วิภาดา รีรมย์, พิศมัย ศรีอำาไพ , นิภาพร ชุติมันต์ บทความวิทยานิพนธ์
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี สุภัทรา วีระวุฒิ บทความวิทยานิพนธ์
8 ผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL กับการเรียนแบบ PBL เรื่อง การเขียนภาพฉาย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ประกาศิต สายธนู, สังคม ภูมิพันธุ์, ประมวล โสภาพร บทความวิทยานิพนธ์
9 การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 วัฒนะ แถมวัฒนะ, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ , อนันต์ ศรีอำาไพ บทความวิทยานิพนธ์
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รัชนี น้อมระวี, พิศมัย ศรีอำาไพ, นิภาพร ชุติมันต์  
11 การเขียนวิทยานิพนธ์ ฉลาด จันทรสมบัติ , ทองสง่า ผ่องแผ้ว : ผู้เขียน
สุวิทย์ ยอดสละ : ผู้วิจารณ์
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร