วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 Teaching the Internet Generation Zachary Kert Laan บทความวิจัย
2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุนศูนย์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่งทิพย์ สิงพร, ทิฆัมพร ปัสสาโก, วราภรณ์ เหลี่ยมไธสง บทความวิจัย
3 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สมบัติท้าย เรือคำา, รังสรรค์ โฉมยา, จรรยา อาจหาญ บทความวิจัย
4 การพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม ฉลาด จันทรสมบัติ, ทานตะวัน สิงห์แก้ว บทความวิจัย
5 การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวังจาน ตำาบลนาข่า อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ฉลาด จันทรสมบัติ, ทานตะวัน สิงห์แก้ว, ประจักษ์ อาษาธง, รุ่งทิพย์ สิงพร บทความวิจัย
6 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อธิภัทร ถามะณีศรี, อรัญ ซุยกระเดื่อง, สมทรง สุวพานิช บทความวิทยานิพนธ์
7 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จรูญ เคหา บทความวิทยานิพนธ์
8 แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา นราทิพย์ บุญศิริโรจน์, ศิริศักดิ์ จันฤาไชย, รณรุทธ์ บุตรแสนคม บทความวิทยานิพนธ์
9 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ , สมเจตน์ ภูศรี, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร บทความวิทยานิพนธ์
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ฉลาด จันทรสมบัติ : เขียน
รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค : วิจารณ์หนังสือ
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร