วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2554

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 E-Learning Effects on Learning Quality: a Case Study of Iranian Students. Frahang Jaryani, Shamsul Sahibudin, Mazdak Zamani, Maslin Masrom & Samaneh Salehy บทความวิจัย
2 การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กาญจน์ เรืองมนตรี, ธรินธร นามวรรณ บทความวิจัย
3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการธุรกิจด้านวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉลาด จันทรสมบัติ, พิสิฏฐ์ บุญไชย, ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์, ทานตะวัน สิงห์แก้ว บทความวิจัย
4 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์ (WebQuest)สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผชิญ กิจระการ, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ,มานิตย์ อาษานอก, เหมราช ธนปัทม์ บทความวิจัย
5 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานโรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 นพพร แก้วทอง, ปรีชา อ่วมปัญญา บทความวิทยานิพนธ์
6 ผลการฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมลูกคิดญี่ปุ่นกับกิจกรรมตามปกติ ประยูร พันอะนุ,พิศมัย ศรีอำาไพ, ประสิทธิ์ นิ่มจินดา บทความวิทยานิพนธ์
7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องแรงและความดัน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับแผนผังความคิด (Mind Map) กับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ วนิดา สุขสมโสด, มนตรี อนันตรักษ์, สุรชา อมรพันธ์ บทความวิทยานิพนธ์
8 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ สุมาลี เทวฤทธิ์, มนตรี ทองมูล, โชคชัย วิริยะพงษ์ บทความวิทยานิพนธ์
9 ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วีรเทพ เนียมหัตถี,ไชยา ภาวะบุตร, สุรัตน์ ดวงชาทม, อดุลยศักดิ์ สุนทรโรจน บทความวิทยานิพนธ์
10 ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้อำานวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อรรถ ปราบริปูตลุง,สำาเริง บุญเรืองรัตน์,สงวนพงษ์ ชวนชม,จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรย์ บทความวิทยานิพนธ์
11 ชุดวิชา วิชาการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาท้องถิ่น (Education Management for Local Development) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ : ผู้เขียน
ชนกพร จุฑาสงฆ์ : ผู้วิจารณ์
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร