วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการควบคุม โดยรูปแบบของแผนการบริหารการเรียนรู้ ไปยังศูนย์กลาง นิสิต, นักศึกษา ในวิชาธรณีวิทยา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ธนสกุล สันติบุญ บทความวิจัย
2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน ฉลาด จันทรสมบัติ, พิสิฏฐ์ บุญไชย, ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ และทานตะวัน สิงห์แก้ว บทความวิจัย
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภรา เจริญภูมิ บทความวิทยานิพนธ์
4 บุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ศรีพงศ์ บุตรงามดี บทความวิทยานิพนธ์
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สุภพ สอนสระคู, สมใจ ภูมิพันธุ์ และ สุนันทา วีรกุลเทวัญ บทความวิทยานิพนธ์
6 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำารุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ วรศักดิ์ ทองศิริ, บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ วิทยา เมฆขำ บทความวิทยานิพนธ์
7 การเปรียบเทียบความวิตกกังวล และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน และการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน วิลาวัลย์ ภูอาราม, รังสรรค์ โฉมยา และ วิริณธิ์ กิตติพิชัย บทความวิทยานิพนธ์
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง กลุ่มเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทแก้ไขปัญหาและประเภทติวเตอร์ อุษณีษ์ จุลสม, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ ลักขณา สริวัฒน์ บทความวิทยานิพนธ์
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ รำใย เติมใจ, สมทรง สุวพานิช และ อรัญ ซุยกระเดื่อง บทความวิทยานิพนธ์
10 บทความวิจารณ์หนังสือการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิจารณ์ พานิช : ผู้เขียน
เศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร และฉลาด จันทรสมบัติ : ผู้วิจารณ์
บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร