วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก ,ส่วนหน้า]
1 รูปแบบการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ กัลยาณี ธรรมจารีย์ บทความวิจัย
2 อิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน ชีวิต สารพัตร บทความวิจัย
3 การเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการกับแบบปกติ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 บุญศรี ใหม่คาม บทความวิจัย
4

ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศิริกาญจน์ ไกรบำารุง บทความวิจัย
5 ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน บทความวิจัย
6 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานีเขต 3 โสวรรณี แหล่งหล้า บทความวิจัย
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยมัลติมีเดียกับการเรียนแบบโครงงาน สารคาม รัชโพธิ์ บทความวิจัย
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา นทิพย์ พรไชยยา บทความวิจัย
9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาในวิทยาลัย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คันศร คงยืน, วิชัย วงษ์ใหญ่, ไพศาล หวังพานิช, และ สงวนพงษ์ ชวนชม บทความวิจัย
10 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา พิพัฒน์ ประดับเพชร บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*