วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2553

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ปก , ส่วนหน้า]
1 นักศึกษาชาวเวียดนามมีการเรียนรู้อย่างไร ในการใช้วิธีการในกระบวนการเรียนการสอนในออสเตรเลีย? เกา ทาน นูเยน บทความวิจัย
2 การสำารวจการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลย่อยโดยครูผู้สอนและความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มาเลค โมฮัมหมัด กาดิมิ โมวาดัม, ฟูซิ ฮอสเซนิ ทานาทาเบ บทความวิจัย
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร สราวุฒิ ปุริสา, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, อนันต์ ศรีอำาไพ บทความวิทยานิพนธ์
4

ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ประชาชนไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กับการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw

รุ่งทิวา วิริยาสถิต รศ.ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และ นิราศ จันทรจิตร บทความวิทยานิพนธ์
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างลักษณะผู้นำาที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จิมมี่ ทองพิมพ์ บทความวิทยานิพนธ์
6 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รำพึง ชำานาญ บทความวิทยานิพนธ์
7 ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สุดาเรศ รัตนาถาวร, เหมราช ธนะปัทม์, สุมิตร สมศรี และอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง บทความวิทยานิพนธ์
8 ผลการเรียนโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการสอนแบบคู่มือครูที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำาของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ รุจิรา ลายเมฆ, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์, และนิราศ จันทรจิตร บทความวิทยานิพนธ์
9 ความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการตรวจสอบขององค์การเอกชน นิรันดร์ คำเสมานันทน์, ฤาเดช เกิดวิชัย, มนตรี พิริยะกุล บทความวิทยานิพนธ์
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรธุรกิจครอบครัวอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำาปาง ภัทริกา มณีพันธ์ บทความวิทยานิพนธ์
11 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี ธัญญรักษ์ ด่านธิติ, โกวัฒน์ เทศบุตร, และสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ บทความวิทยานิพนธ์
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Community Participation and Local Development) ฉลาด จันทรสมบัติ :ผู้เขียน พิมพิกา จันทไทย :ผู้วิจารณ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
Posted in วารสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*