วารสารการบริหารและพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552

ลำดับที่ เรื่อง ผู้แต่ง ประเภท
Download [รวมเล่ม, ส่วนหน้า]
1 Designing Curriculum for Technical Degree Courses : a General Perspective Sukanta Kumar Naskar บทความวิจัย
2 E-Learning Effects on Learning Quality: a Case Study of Iranian Students Frahang Jaryani, Shamsul Sahibudin, Mazdak Zamani, Maslin Masrom,Samaneh Salehy & Jamshid Jamshidi บทความวิจัย
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จตุพงศ์ พัฒนากุล บทความวิจัย
4

ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย

จันทรัสม์ คังคา ,พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ และรังสรรค์ โฉมยา บทความวิจัย
5 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ อำานาจ ชนะวงศ์ บทความวิจัย
6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 บัณฑิต อ้วนละมัย และวิเชียร ตันศิริคงคล บทความวิจัย
7 ผลการแนะแนวตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลดความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สุกานดา ภาระเวช, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ และ ศิริศักดิ์ จันฤาไชย บทความวิจัย
8 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฉลาด จันทรสมบัติ บทความวิจัย
9 การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบร่วมมือโดยการสอนปกติ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระลึก ภูปะแป้ง , รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ ผศ.ดร.พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ บทความวิจัย
10 การติดตามผลผู้สำาเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ บทความวิจัย
11 ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์: เขียน
ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์, ฉลาด จันทรสมบัติ และชัยยุทธิ์ ศิริสุทธิ์ : วิจารณ์หนังสือ
บทความวิจารณ์หนังสือ
Tagged with: , ,
Posted in วารสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*