บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

[Associate Professor, Dr. Chalard Chantarasombat]

Associate Professor of Education :
Nonformal Education ,Knowledge Management, Community Education and Development
Staff of Director, Doctoral in Education Project
(Educational Administration and Development)
Office phone : 043-754321
Facsimile : 043-721764
E- mail chalard.c@msu.ac.th; chalardc@hotmail.com; chalard10@gmail.com
Website : http://www.drchalard.com/

 

การทำงานตำแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ)

 • หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • บรรณาธิการวารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ทำงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ผลงานดีเด่น

 1. 25 พฤศจิกายน 2532 ศึกษานิเทศก์ดีเด่นระดับประเทศ (วันประถมศึกษาแห่งชาติ 2532)
 2. May,10-13, 2009. CERTIFICATE of MERIT: Presented with “Best Business Administrative & Education research Award” Global Strategic Management, from Inc., Central Michigan UniversityUSA. By Professor Dr. Matthew H.S. Kuofie, International At the Annual International Conference on Global Business, JM Marriott, Dubai, United Arab Emirates May,10-13, 2009.
 3. June 29-30, 2010. CERTIFICATE of MERIT: Presented with “Best Research & Educational Health Community Paper Award”. International Conference on Educational Reform (ICER2010) : Educational Change in the Age of Global Warming, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) in Plaza Da Nang, Vietnam, By Professor Dr. Matthew H.S. Kuofie, Global Strategic Management, from Inc., Central Michigan UniversityUSA.
 4. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553
 5. ผลงานวิชาการนานาชาติ (ตีพิมพ์เดี่ยวและเป็นคนแรกของผลงาน)
 6. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 ประเภท ข้าราชการสายวิชาการ
 7. รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
 • ด้านการจัดการความรู้ของชุมชน การจัดการความรู้ในองค์กรสถานศึกษา
 • ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • ด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน
 • ด้านการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมชุมชนขนาดเล็ก

ผลงานวิจัย(ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ)

 1. Chalard Chantarasombat and Boonchom Srisa-Ard. (2009). Development a Knowledge Management Model for Self-Reliant Communities. The Social Sciences, Medwell Journals,4(4) July-August 2009 pp. 392-396.
 2. Chalard Chantarasombat. (2009). Developing Knowledge Management Network of Teacher For Students of Faculty of Education, Mahasarakham University in Thailand. The Social Sciences, Medwell Journals, 4(4)July-August 2009 : pp. 397-401.
 3. Chalard Chantarasombat. Development of a Management Action Learning Process Facilitating Student Centered Learning Education Management for Local Development Course 0501803. The Social Sciences, Medwell Journals, 4(5) September-November 2009 : pp. 424-427.
 4. Chalard Chantarasombat. (2009). Strategy to Develop Desirable Student Qualities for Mahasarakham Province by Using Educational Research Network. The Social Sciences, Medwell Journals, 4(5) September-November 2009 : pp. 453-456.
 5. Pisit Boonchai , Chosri Talubmook and Chalard Chantarasombat.(2009). Developing Herbal Education in Northeast Thailand in the Lower Mekong River Basin. The Social Sciences, Medwell Journals, 4(5) September-November 2009 : pp.468-471.
 6. Chalard Chantarasombat. (2009). The Learning Process for Construction and Development of the network of Community Organization for self-Reliance in Thailand. The Social Sciences, Medwell Journals, 4(6) September-November 2009 : pp. 540-548.
 7. Chalard Chantarasombat. (2009). PLAN Thailand: Community Capacity Assessment. European Journal of Social Sciences, 10(3) October, 2009: pp. 435-455.
 8. Chalard Chantarasombat. (2009). Model a Knowledge Management for Educational Quality Assurance in Faculty of Education, Mahasarakham University in Thailand. European Journal of Social Sciences, 11(3) November, 2009. pp. 428- 440.
 9. Chalard Chantarasombat. (2009). Evaluation of Training for Thoulakhom School Cluster Implementing the Education Development Project for Lao PDR. European Journal of Social Sciences. 11(3) November, 2009.pg. 453-463.
 10. Chalard Chantarasombat, Boonchom Srisa-ard, Matthew H. S. Kuofie, Murray E. Jennex. (2010). Using Knowledge Management to Create Self-Reliant Communities in Thailand. International Journal of Knowledge Management, 2010. 6(1) January- March, pg 62-78.
 11. Chalard Chantarasombat. (2010). Using of Process for Construction and Development of Self-reliance in Thailand. International Journal of Educational Administration and Development, 1(2) July-December, pg 13-31.
 12. Chalard Chantararasombat. (2011). Developing a Community Health Condition for Happiness in The province of Roi-Et and Maha Sarakham Thailand. International Journal of Educational Administration and Development, 2 (1) January- June, 2011, pg 35-57.
 13. Chalard Chantararasombat. (2011). Developing a Community Enterprise Consultant Network for Isan. Journal of Social Sciences-Science Publications, 7(4) October 21 2011, pg 611-618.
 14. Chalard Chantararasombat. (2011). Developing a Community Health Condition for Happiness, Phase 1. Journal of Social Sciences-Science Publications, 7(4)October 21 2011, pg 627-631.
 15. Chalard Chantararasombat. Developing Learnet Centered Action Learning Model. (2011). Journal of Social Sciences-Science Publications, 7(4) October 21 2011, pg 635-642.
 16. Chalard Chantarasomabat and Tantawan Singkeaw. (2012). Quality Business Service Povider in Community Enterprise. Journal of Social Sciences-Science Publications, 8(2) March 13 2012, pg 258-262.

ผลงานวิชาการอื่นๆ (เช่น Proceeding ตำราวิชาการ ฯลฯ)

 1. เอกสารประกอบการสอน กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา : แนวทางใหม่แห่งความร่วมมือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
 2. เอกสารประกอบการสอน การประชุมค้นคว้าเกี่ยวกับอนาคต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
 3. เอกสารประกอบการสอน เทคนิคการระดมพลังสมอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
 4. เอกสารการสอนชุดวิชา การศึกษาตามอัธยาศัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, 2543.
 5. เอกสารคำสอน การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
 6. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การศึกษาตามอัธยาศัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
 7. ตำรา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
 8. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
 9. หนังสือ การเขียนวิทยานิพนธ์ มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, 2550.
 10. ชุดวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2552.
 11. ชุดวิชา การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.

บทความวิชาการภายในประเทศ

 1. Research on Social Organizations and Community Development : Case tudy of Tambon Na Kha, Amphoe Wapi Pathum, Maha Sarakham Province, 2001.
 2. กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมชุมชน : กรณีกลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนน้ำเกลี้ยงเวียงชัย , 2544.
 3. กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมชุมชน : กรณีกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนวังจาน, 2546.
 4. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง, 2546.
 5. การจัดการความรู้ : สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, 2547.
 6. OTOP‘s Leading efficiency Management and Development Product Groups In the Northeastern Project, March 2004.
 7. The Learning Process for Creating Strength of an Industrial Community Group : A Case Study of the Civil Group Making Products from Mulberry at Ban Namkliang Wiang Chai, Tambon Na Kha, Amphoe Wapi Pathum, Maha Sarakham Province, September 2004.
 8. การสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปขนมจีนสมุนไพร บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, 2547.
 9. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน, 2550.
 10. Developing a Knowledge Management Model for Self-reliant Communities, 2007
 11. รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
 12. การพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554), 2555.