กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2547

บรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
 • อาจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สาขาการศึกษา)
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ วิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ

 • Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia
 • Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie University of Michigan, USA.
 • Prof. Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA
 • Prof. Dr. Patricia Klass Illinois State University, USA
 • Asst. Prof. Dr.Richard Smith Nanyang Technical University, Singapore

กองบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สาขาการศึกษา)
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • Professor Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA.
 • Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี
 • อาจารย์ ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
 • อาจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
 • อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
 • อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ จุลสุวรรณ
 • อาจารย์ไพบูลย์  อนุฤทธิ์

เลขานุการ

 • อาจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
 • อาจารย์ ดร.มนุญ เพชรมีแก้ว
 • อ.ดร.แก้วเวียง นำานาผล
 • อาจารย์สมหมาย จันทะกล
 • นางรุ่งทิพย์ สิงพร
 • นางสาวนฤมล ช่วยกลาง

เหรัญญิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินทร นามวรรณ
 • นางสาวจิราพร วิชระโภชน์

Webmaster

 • นายกำธร สารวรรณ